Robert CzaplaGmina Nowogard po raz piąty przystępuje do realizacji zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie miasta i gminy. Burmistrz Robert Czapla ogłosił nabór wniosków na przyznanie usługi z zakresu usuwania azbestu w dniu 15.01.2016 r. o czym informowaliśmy mieszkańców za pomocą strony internetowej, prasy lokalnej i tablic ogłoszeń. Wnioski o przyznanie dofinansowania złożyło łącznie 38 właścicieli nieruchomości w tym: 20 z terenów wiejskich, 15 z terenu miasta w tym 5 działkowców, oraz Wspólnota Mieszkaniowa z ul. Bohaterów Warszawy, Spółdzielnia Mieszkaniowa CISY i Zarząd Budynków Komunalnych. Prace w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania będą obejmować demontaż, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Łączna ilość wyrobów azbestowych planowana do utylizacji to 290 Mg.

azbestUprzejmie informuję, że w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców, możliwością kompleksowego sfinansowania demontażu i utylizacji wyrobów azbestowych z nieruchomości na terenie miasta i gminy Nowogard podjąłem decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków na przyznanie usługi z zakresu usuwania azbestu do 22.07.2016 r.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy do skorzystania z dotacji na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dotacja obejmuje 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych. Odbierany będzie również azbest, który został zdemontowany indywidualnie przez właścicieli nieruchomości w latach wcześniejszych. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się wszyscy mieszkańcy gminy Nowogard posiadający tytuł prawny (własność, współwłasność itp.) do nieruchomości a także kościoły, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do skorzystania z dotacji na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dotacja obejmuje 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych. Odbierany będzie również azbest, który został zdemontowany indywidualnie przez właścicieli nieruchomości w latach wcześniejszych. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się wszyscy mieszkańcy gminy Nowogard posiadający tytuł prawny (własność, współwłasność itp.) do nieruchomości a także kościoły, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu do WFOŚiGW w Szczecinie mogą składać także przedsiębiorcy, na zasadach określonych w regulaminie (www.wfos.szczecin.pl zakładka AZBEST).
W celu skorzystania z dotacji należy złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta, Plac Wolności 1, pok. nr 5, w wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Plac Wolności 5, pok. 208 oraz poniżej w formie plików do pobrania.

PLIKI DO POBRANIA:

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania usługi usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Nowogard.
Termin naboru wniosków: 15.05.2015 r.

Planowany termin realizacji zadania - do 30 września 2015 r. pod warunkiem uzyskania na ten cel dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Uwaga! W ramach realizowanego zadania gmina nie udziela dofinansowania na zakup nowego pokrycia dachowego.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela:
Joanna Krępa – z-ca kierownika wydziału GKMiOŚ, tel. 913 926 232

Joanna Krępa
z-ca kierownika wydziału GKMiOŚ
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie