Uprzejmie informujemy, że gmina Nowogard przystępuje po raz kolejny do realizacji zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie miasta i gminy. Prace związane z usuwaniem azbestu będą obejmować koszt demontażu, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

O przyznanie usługi mogą ubiegać się wszyscy mieszkańcy gminy Nowogard posiadający tytuł prawny (własność, współwłasność itp.) do nieruchomości a także kościoły, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki sektora finansów publicznych.

W latach 2011 i 2012 z dotacji skorzystało 14 właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Nowogard. Prace zostały wykonane na zlecenie gminy a dotacja na ten cel uzyskana z WFOŚiGW w Szczecinie wyniosła odpowiednio w roku 2011 - 13 003,74 zł oraz w roku 2012 - 15 657,68 zł.

W celu zgłoszenia budynku do demontażu wyrobów zawierających azbest należy złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta, Plac Wolności 1, pok. nr 5, w wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Plac Wolności 5, pok. 208 oraz na stronie www.nowogard.pl w zakładce AZBEST 2013. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania usługi usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Nowogard.

Termin naboru wniosków: 30.04.2013 r.
Planowany termin realizacji zadania - do 30 września 2013 r. pod warunkiem uzyskania na ten cel dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Uwaga! W ramach realizowanego zadania gmina nie udziela dofinansowania na zakup nowego pokrycia dachowego.

Informacji w przedmiotowej sprawie udzielają:

  • Joanna Krępa – z-ca kierownika wydziału GKMiOŚ, tel. 91 392 6232,
  • Aneta Włochowicz – podinspektor wydziału GKMiOŚ, tel. 91 392 6232.

PLIKI DO POBRANIA:


Joanna Krępa
z-ca kierownika wydziału GKMiOŚ
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie