Uprzejmie informujemy, że gmina Nowogard przystępuje po raz czwarty do realizacji zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie miasta i gminy. Prace związane z usuwaniem azbestu będą obejmować demontaż, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Środki na ten cel pozyskiwane są z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W latach 2011-2013 z programu skorzystało 30 właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Nowogard. Usunięto łącznie 58 Mg azbestu. Prace zostały wykonane na zlecenie gminy a dotacja na ten cel uzyskana z WFOŚiGW wyniosła 49 161,31 zł (w roku 2011 – 13 003,74 w roku 2012 – 15 657,68 zł oraz w roku 2013 – 20 499,89 zł).
W bieżącym roku do demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest zgłosiło się 17 mieszkańców z terenu miasta i gminy Nowogard. Łączna ilość azbestu planowana do utylizacji to ponad 3200 m2.
W chwili obecnej trwa procedura wyłonienia wykonawcy prac na to zadanie. Planowany termin realizacji - do 10 października 2014 r.

 

Joanna Krępa
z-ca kierownika wydziału GKMiOŚ
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie