Zarząd Budynków Komunalnych informuje, iż w Regionalnym Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Słajsinie funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać takie odpady jak opony samochodowe, gruz czy odpady wielkogabarytowe.
PSZOK czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30.
Do PSZOK można odprowadzać m.in. odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny bez konieczności oczekiwania na ich zbiórkę, opony samochodów osobowych (4 szt . rocznie na gospodarstwo domowe), odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie , zużyte lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki), styropian i wiele innych, często kłopotliwych odpadów.
Wszystkie rodzaje odpadów przyjmowane przez PSZOK i inne szczegóły można znaleźć w załączonym Regulaminie.
Ważnym jest by odpady były posortowane  i zgromadzone w sposób selektywny. Odpady zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający ich klasyfikację nie będą przyjmowane. Podobnie jak odpady budowlane zawierające azbest, smołę papę itp. Odpady niebezpieczne powinny zostać właściwie zabezpieczone.

p.o. Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka