Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie przypomina, iż wszelkie kwestie związane z ilością i pojemnością pojemników na odpady komunalne, w które musi być wyposażona nieruchomość niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne reguluje „Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Nowogard” (uchwała nr XXII/198/12 z 28 grudnia 2012 r.).
Zgodnie z paragrafem 8 ustęp 1 nieruchomość niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne powinna być wyposażona w pojemniki przeznaczone do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych o minimalnej pojemności 110 l lub 120 l, przy czym:

  • w odniesieniu do szkół wszelkiego typu na każdego ucznia, studenta i pracownika musi przypadać co najmniej 3 l pojemności pojemnika;
  • w odniesieniu do żłobków i przedszkoli na każde dziecko i pracownika musi przypadać, co najmniej 3 l pojemności pojemnika;
  • w odniesieniu do lokali handlowych na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu musi przypadać, co najmniej 50 l pojemności pojemnika, przy czym na jeden lokal, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 lub 120 l;
  • w odniesieniu do lokali gastronomicznych na jedno miejsce konsumpcyjne musi przypadać, co najmniej 20 l pojemności pojemnika, przy czym na jeden lokal, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 lub 120 l;
  • w odniesieniu do ulicznych punktów szybkiej konsumpcji na jeden punkt musi przypadać, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l lub 120 l;
  • w odniesieniu do zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych (dotyczy pomieszczeń biurowych i socjalnych) na każdych 10 pracowników musi przypadać, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l lub 120 l;
  • w odniesieniu do szpitali, internatów, koszar, sanatoriów, hoteli, pensjonatów itp. na jedno łóżko musi przypadać, co najmniej 20 l pojemności pojemnika;
  • w przypadku ogródków działkowych na każdą działkę musi przypadać, co najmniej 20 l pojemności pojemnika w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 5 l poza tym okresem.

Pojemniki dostarczać będzie firma wyłoniona w przetargu na odbiór odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie gminy Nowogard. Nieruchomość niezamieszkała, której właściciele zadeklarują zbiórkę odpadów komunalnych w sposób selektywny, zostanie wyposażona w pojemniki lub worki do zbiórki papieru, szkła, odpadów ulegających biodegradacji oraz tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych.

p.o. Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka