2014 06 05 matematyka 01Program Operacyjny Kapitał Ludzki- w ramach konkursu , Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projektodawca : Gmina Nowogard
Tytuł Projektu  : „Szkoły Nowogardzkiej Gminy na Edukacyjne Wyżyny”
Numer Projektu : UDA-POKL.09.01.02-32-249/12-00
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -2 637 140,00 zł
Termin realizacji - 01.09.2012r.-31.07.2015r.
Czas realizacji projektu : okres 3 lat